Over de registraties in Oostburg - Over aardbevingen

Onderstaande bevingen zijn ook in Oostburg geregistreerd:
30 juli 2004 @ 08:55 MET:Gasontploffing BelgiŽ in Oostburg geregistreerd
Uit het nieuws is gebleken dat de gasontploffing in Ghislenghien (B) uiterst catastrofaal is geweest. De ontploffing was zo zwaar, dat deze in een omtrek van 15 kilometer gevoeld kon worden; zelfs de seismografen in Oostburg hebben de ramp opgetekend. Daaruit is af te leiden dat de ramp zich om 08:55 uur heeft voltrokken.

Bekijk hier een seismogram van ťťn van onze hoogfrequente seismometers. De afstand tussen het rampgebied en Oostburg bedraagt zo'n 100 kilometer.
De trillingsgolven op het seismogram zijn aan de rechterkant van de afbeelding te zien en zijn karakteristiek voor een registratie van een explosie.

19 juli 2004 @ 03:40 MET: Aardbeving Namen (B)
Om 03:40 uur heeft zich nabij Namen (B), ten oosten van Brussel, een lichte beving voorgedaan met een magnitude van 2.3. De beving vond plaats op een diepte van circa 5 kilometer. Voor zover bekend is de beving nergens gevoeld.

18 juli 2004 @ 01:16 MET: Aardbeving Alsdorf
In de nacht van zaterdag 17 juli op zondag 18 juli 2004 heeft zich bij Alsdorf (D) een lichte aardbeving voorgedaan. De beving had een magnitude van 2.9 en vond plaats op een diepte van 15 kilometer. De beving werd nabij het epicentrum gevoeld, maar ook in delen van Zuid-Limburg, aldus het KNMI. De lichte beving werd door een aantal lichte naschokken gevolgd. Op 22 juli 2002 vond in hetzelfde gebied ook al een aardbeving plaats, eerder voorafgegaan door een serie lichtere bevingen. De beving van 2002 had een magnitude van 4.9, en werd in grote delen van de Benelux gevoeld.
Met de nieuwe beving blijkt dat de bewuste breuk, de Feldbiss-breuk, nog steeds niet tot rust is gekomen.
Door de grote diepte is de beving van 18 juli, ondanks de geringe magnitude, ook duidelijk in Oostburg geregisteerd. (zie afbeelding van het Oostburgse seismogram, klik op het plaatje voor een vergroting).12 juli 2004 @ 15:04 MET: Aardbeving SloveniŽ
In het grensgebied van Oostenrijk, ItaliŽ en SloveniŽ heeft zich een aardschok voorgedaan met een magnitude van 4,9 tot 5,2. In SloveniŽ zijn meerdere huizen ingestort en mensen renden er in paniek de straten op. In de omgeving van Udine (ItaliŽ) viel de telefoon een tijdje uit. Ook in Oostenrijk was de beving goed te voelen. In Villach stonden gebouwen stevig op hun grondvesten te trillen. In ItaliŽ en Oostenrijk is geen schade gemeld, noch zijn er gewonden gevallen. Het epicentrum lag nabij Kobarid in SloveniŽ, ongeveer 60 kilometer ten zuidwesten van Klagenfurt (Oostenrijk).

21 juni 2004 @ 01:32 MET: Aardschok Groningen
Nabij Geelbroek (Gr) heeft zich om 01:32 uur een aardbeving voorgedaan. De schok had een magnitude van 2,8 en werd ondermeer in Assen en Hooghalen gevoeld. Er is nergens schade gemeld. Aardbevingen komen vaker voor in dit gebied en worden in verband gebracht met de gaswinning.

22 mei 2004 @ 07:20 MET: Aardbeving Duitsland
Om 07:20 uur heeft zich nabij Plaidt (D) een aardbeving voorgedaan met een kracht van 3,7. De schok was tot in Dusseldorf en Bonn te voelen. De beving deed kasten en rammelen trillen, vlakbij het epicentrum viel een kast bijna om. De haarddiepte was zo'n 3 kilometer. De beving duurde 2 a 3 seconden. De beving werd gevolgd door enkele naschokken.

03 mei 2004 @ 04:36 UTC: Aardbeving Chili
Voor de kust van Chili heeft zich een aardbeving voorgedaan met een magnitude van 6,6. Het epicentrum lag in de Stille Oceaan, op 90 kilomter ten zuiden van Concepcion. Er ontstond direkt na de beving enige paniek, maar er zijn geen gewonden gevallen. Noemenswaardige schade is niet ontstaan, wel ontstonden korte tijd elektriciteitsproblemen.

17 maart 2004 @ 07:21 uur (MEZ): Aardbeving Kreta
Het Griekse eiland Kreta is vanochtend opgeschrikt door een stevige aardbeving. De aardbeving had een kracht van 6,3 op de schaal van Richter, het epicentrum lag op 40 kilometer ten zuiden van Kreta op een diepte van 20 a 25 kilometer. De beving werd over het gehele eiland gevoeld, in Kreta's tweede stad, Chania, vielen enkele spulletjes in huizen om. Verder is er geen noemenswaardige schade ontstaan, gewonden zijn ook niet gemeld. Bevingen op Kreta komen vaker voor. Dit wordt veroorzaakt doordat het Afrikaanse continent onder het Europese schuift op deze plek.

26 december 2003 @ 03:57 uur (MEZ): Aardbeving Iran
Het zuidoosten van Iran is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter, de USGS geeft een magnitude van 6,7. Het epicentrum lag 180 kilomter ten zuidoosten van de stad Kernan in de gelijknamige provincie Kernan en bijna 1000 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Teheran. De stad Bam (dichtbij het epicentrum), is voor 60 tot 90% verwoest. Er wordt gevreesd voor duizenden, zoniet tienduizenden doden. De aardbeving is overal ter wereld door seismografen geregistreerd.

27 september 2003 @ 06:57 uur: Aardbeving Noordzee
Op 27 september 2003 om 06:57:26 uur heeft zich op zo'n 150 kilometer ten noordwesten van Den Helder een aardbeving voorgedaan met een magnitude van 2,9. De beving is nergens gevoeld. De gevoelige seismografen hebben het schokje wel geregistreerd (afstand 233 kilometer). De coordinaten van de beving zijn 53.361 noord en 2.645 oost.

Aardbeving Eschweiler (D)
Op maandag 22 juli 2002 vond om 07:45 uur een aardbeving plaats bij Eschweiler (D). Deze beving had een kracht van 4,8 op de schaal van Richter. De beving vond plaats op een diepte van 16.1 kilometer. Door de diepte kon de beving over grote gebieden gevoeld worden.
De beving vond plaats aan de zuidelijke begrenzing van het Roerdalslenk, langs de Feldbiss-breuk. Deze breuk is ook al in maart en april van dit jaar actief geweest. Toen waren er bevingen te voelen in de omgeving van Aken (D).
De beving van 22 juli was de zwaarste in de Benelux sinds de Roermond aardbeving van 13 april 1992. De beving van 22 juli haalde ook makkelijk het nieuws, ook onze registraties werden gebruikt in nieuwsbulletins.

Aardbevingregistraties Oostburg
Al enige tijd worden in Oostburg metingen verricht naar het voorkomen van Aardbevingen, verspreid over de gehele wereld. Dat is vrij uniek voor Nederlandse begrippen, want naast het KNMI en enkele universiteiten voert geen enkele andere instantie dergelijke metingen uit.

Ook de lokatie is uniek, want zelfs het KNMI heeft geen seismografen opgesteld in Zeeland. De invloed van de Noordzee is te groot om nauwkeurige metingen te verrichten. Met andere woorden, de Noordzee is te dichtbij en zodoende wordt het te hard op de stranden 'gebeukt' waardoor aardbevingen in de ruis 'verdrinken'. Dit proces is mooi te volgen op de output van onze langperiodieke seismograaf, waarvan het seismogram hier te bekijken is. Bij vloed zijn maximale uitslagen waarneembaar, terwijl bij eb het seismogram relatieve rust vertoont. Het hier vertoonde seismogram laat dus ongefilterde data zien; binnenkort komt de gefilterde versie online en zijn eventuele aardbevingen veel makkelijker te herkennen.

Wat zijn aardbevingen?
Aardbevingen worden veroorzaakt door veranderende (toenemende) spanning in de aardkorst. Er bevinden zich vele breuken in de aardkorst; de spanningen vertalen zich in wrijving langs de breukvlakken. De spanningen kunnen op een gegeven moment zo groot worden dat de verschillende breukvlakken abrupt langs elkaar schuiven. Dit kan een aardbeving veroorzaken; de aardbevingshaard.
Een aardbevingshaard is de bron van verschillende soorten seismische golven. De belangrijkste zijn Primaire druk- of P-golven en Secundaire schuif- of S-golven. P-golven trillen in de richting van de golfvoortplanting, waarbij afwisselend compressie en expansie optreedt. S-golven trillen in een op- en neergaande beweging, loodrecht op de voortplantingsrichting. P-golven planten zich ruim anderhalf keer sneller door de aarde voort dan S-golven en bereiken ook het eerst het aardoppervlak. Uit het tijdverschil tussen P- en S-golven kan de afstand tot de seismische bron of aardbevingshaard worden bepaald, terwijl uit de polarisatie van het signaal de richting kan worden afgeleid. Daarmee kan uit ťťn enkel seismogram de plaats van een aardbevingshaard, het hypocentrum worden vastgesteld (bron zie ook: Geofoon.nl).

Aardbevingsschalen
Er worden twee schalen gebruikt om de intensiteit en hevigheid van een aardbeving weer te kunnen geven. Uit de 'kracht op de schaal van Richter' blijkt de energie die bij een aardbeving voorkomt, de schaal van Mercalli geeft aan wat de uitwerkingen op mensen, dieren en gebouwen zijn van een aardbeving.

Schaal van Richter
In 1935 heeft Charles Richter een schaal bedacht waarmee de energie van aardbevingen berekend kan worden en waarmee verschillende aardbevingen met elkaar kunnen worden vergeleken. De waarden worden afgelezen met behulp van de grootste uitslagen op het seismogram.
De schaal van Richter is logaritmisch. Een beving met een kracht van 3 heeft daarmee een tienmaal zo grote uitslag op het seismogram dan een beving met een kracht van 2.
De afstand wordt opgemaakt door het verschil in aankomst van de P- en S-Golven, vervolgens wordt de maximale amplitude toegevoegd aan het nonogram.

De kracht van aardbevingen met een grotere afstand tot de seismograaf worden tegenwoordig met andere schalen berekend. De bekendste is de magnitude van de oppervlaktegolven (Ms=magnitude surface waves), en die van de magnitude van de zgn. P-golven (Mb). De Mb (magnitude body waves) is altijd uit de eerste inzet van het seismogram af te leiden. Zodoende kan al heel snel een inschatting gemaakt worden van een aardbeving, waar ook ter wereld.

Schaal van Mercalli
Deze schaal is door de Italiaan Mercalli in 1902 bedacht. Men beschikte toen nog niet over de gevoelige apparatuur van tegenwoordig. De intensiteit geeft aan in welke mate een aardbeving is gevoeld, welke uitwerking deze aardbeving heeft gehad op mensen, dieren, voorwerpen en gebouwen. Bij de zwaardere bevingen wordt ook gekeken naar verschijnselen zoals een golvend landschap. Aan de hand van de waargenomen verschijnselen kan grofweg de omgeving van epicentrum bepaald worden.
De schaal van Mercalli wordt aangegeven in Romeinse cijfers en loopt van I (niet gevoeld), tot XII (buitengewoon catastrofaal). In Nederland liggen de maximaal te verwachten intensiteiten rond de VII-VIII (bijv. Roermond beving).

Zeeuwse seismografen
Ondanks de grote invloed van de Noordzee is het opstellen van seismografen in Zeeland geen verloren zaak; want met name de zwakke bevingen in de Noordzee en in West-BelgiŽ zijn zeer goed te registreren. Ook de bevingen in Limburg en Duitsland zijn goed te registreren.
In Oostburg zijn een viertal seismografen opgesteld, te weten:

- 1 horizontale 4.5 Hz Mark Products geofoon
- 1 horizontale 4.5 Hz Mark Products geofoon
- 1 vertikale 4.5 Hz Mark Products geofoon
- 1 horizontale Geotech SL 220 langperiodieke seismometer

De geofonen zijn op een diepte van 50 centimeter onder de grond begraven en dienen voor de registratie van aardbevingen op korte afstand (tot maximaal 300 kilometer). Toch worden ook de krachtige bevingen (magnitude 7+) op grotere afstand waargenomen.
De Geotech SL 220 is een langperiodieke seismometer en dient voor de registratie van bevingen op grotere afstand. Met behulp van dit instrument kunnen de bevingen in bijvoorbeeld Japan, de Filipijnen en Chili geregistreerd worden. Het seismogram (LIVE!) van de Geotech is hier te bekijken.


ģ Copyright 2000, 2001 - Marchal van Lare www.regioweer.info